×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời

Giờ đây, bạn đã mời Chúa Giê-xu bước vào đời sống bạn…

Xin bạn vui lòng cho chúng tôi biết về quyết định của bạn để chúng tôi có thể gởi đến cho bạn vài thông tin về cách làm thế nào để bạn phát triển mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Mặc dù đây không phải là điều ép buộc, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào hay bất kỳ phản hồi nào, xin bạn vui lòng chia sẻ điều đó với chúng tôi, chúng tôi rất vui và rất hân hạnh để trao đổi với bạn.

Tuyên bố về sự riêng tư: Bạn sẽ nhận một email phản hồi cho thắc mắc mà bạn đã gởi đi. Không ai tự tiện liên lạc với bạn trong bất cứ cách nào. Tên của bạn và địa chỉ email của bạn sẽ không được lưu lại trong bất cứ công ty hay bất cứ tổ chức nào.

** Yêu cầu bắt buộc

Tên của bạn:

** Email đầy đủ của bạn: (ví dụ: hopeway4u@yahoo.com)

** Xin xác định lại email lần nữa:

Bạn đang là Sinh Viên?   đúng không

Tên trường của bạn đang học (nếu là học sinh, sinh viên):

Câu hỏi thắc mắc, hoặc phản hồi của bạn:
Nếu bạn không thể đọc
được, nhấn vào đây.