×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Biết Đức Chúa Trời

Đức Thánh Linh là ai?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Đức Thánh Linh là ai? Tôi đã từng thấy danh từ cụm từ này trên website của bạn một vài lần”

Đức Thánh Linh là một thân vị thật sự, Ngài là Đấng đang ngự trị bên trong những con người đang thật sự bước đi theo Chúa Giê-xu sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết và thăng thiên trở về trời.1 Chúa Giê-xu đã báo trước cho các sứ đồ của Ngài…

“Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một Đấng Trợ Giúp khác để ở với các con mãi mãi. Ngài là Thánh Linh của chân lý. Thế gian không thể tiếp nhận Ngài vì không thấy cũng không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài sống trong các con và sẽ ở với các con. Ta không để các con cô đơn côi cút đâu, Ta sẽ trở lại với các con.”2

Đức Thánh Linh không phải là một sự mơ hồ, một vị thần tiên bay lở lửng trên trời hay sức mạnh siêu nhiên nào đó . Đức Thánh Linh là một ngôi vị ngang bằng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài được nhắc đến như là ngôi vị thứ ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất– Đấng Tạo Hóa toàn cõi vũ trụ. Chúa Giê-xu đã phán với các sứ đồ của Ngài…

“Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ Ta. Hãy làm lễ báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. Dạy họ vâng giữ những gì Ta đã dạy các con. Hãy vững tin rằng Ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế.”3

Đức Chúa Trời là Cha, Con và Đức Thánh Linh. Và tất cả các thuộc tính có ở nơi Cha, và nơi Con thì cũng có ở nơi Đức Thánh Linh. Khi một người được tái sinh bởi việc tin cậy và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu4, Đức Chúa Trời ngự trong con người đó qua Đức Thánh Linh.5 Đức Thánh Linh có sự hiểu biết sâu nhiệm, Ngài có cảm xúc và ý chí.6

Vai trò chính của Đức Thánh Linh là Ngài làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu.7 Ngài phán với tấm tòng của mỗi người lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài ra, Đức Thánh Linh hành động với tư cách là người dạy dỗ của Cơ Đốc Nhân.8 Ngài bày tỏ ý muốn và lẽ thật của Đức Chúa Trời cho họ. Chúa Giê-xu đã từng phán với các môn đệ về điều này…

“Nhưng Đấng Trợ Giúp, tức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ hết những gì ta đã bảo các con”9

“Khi Thánh Linh của chân lý đến, Ngài sẽ đưa các con vào mọi chân lý. Ngài sẽ không nói tự ý mình mà chỉ nói những gì Ngài đã nghe và cho các con biết những điều sẽ đến”10

Đức Thánh Linh được ban cho để sống trong những người tin nơi Chúa Giê-xu, để đời sồng của họ sản sinh ra những đặc tính của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ đặt trong đời sống chúng ta tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ theo cách mà chúng ta không thể làm được.11 Thay vì cố gắng để yêu thương, nhịn nhục và hiền lành, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nương dựa nơi Ngài để sản sinh những phẩm chất này trong đời sống chúng ta. Vì vậy, các Cơ Đốc Nhân được dạy hãy bước đi trong Đức Thánh Linh và phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.12 Và Đức Thánh Linh ủy thác cho Cơ Đốc Nhân các bổn phận về chức vụ để thúc đẩy sự tăng trưởng thuộc linh giữa vòng các Cơ Đốc Nhân.13

Đức Thánh Linh cũng hành động trên những người chưa tin Chúa. Ngài cáo trách trong tấm lòng chúng ta về lẽ thật của Đức Chúa Trời, về tội lỗi của chúng ta – chúng ta cần sự tha thứ của Ngài; Chúa Giê Xu Đấng Công Bình— Ngài chết thay cho chúng ta, trả thay tội lỗi chúng ta và tới kỳ chung cuộc Ngài sẽ phán xét thế giới cùng những kẻ không nhận biết Ngài.14 Đức Thánh Linh hành động trong tấm lòng và tâm trí chúng ta, cáo trách chúng ta ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời để nhận được sự tha thứ và một đời sống mới.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Công vụ 2 (2) Giăng 14:16-18 (3) Ma-thi-ơ 28:18-20 (4) Giăng 1:12-13; Giăng 3:3-21 (5) 1 Cô-rinh-tô 3:16 (6) 1 Cô-rinh-tô 2:11; Rô-ma 15:30; 1 Cô-rinh-tô 12:11 (7) Giăng 15:26, 16:14 (8) 1 Cô-rinh-tô 2:9-14 (9) Giăng 14:26 (10) Giăng 16:13 (11) Ga-la-ti 5:22-23 ( 12) Ga-la-ti 5:25; Ê-phê-sô 5:18 (13) Rô-ma 12; 1 Cô-rinh-tô 12; Ê-phê-sô 4 (14) Giăng 16:8-11


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More