Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
THÍCH:  
CHIA SẺ:  

Đức Thánh Linh là ai?

Câu hỏi: “Đức Thánh Linh là ai?Tôi đã từng thấy danh từ này/cụm từ này trên website của bạn trong một vài lần”

Câu trả lời của chúng tôi: Đức Thánh Linh là một thân vị thật sự, Ngài là Đấng đang ngự trị bên trong những con người đang thật sự bước đi theo Chúa Giê-xu sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết và thăng thiên trở về trời (Công vụ các sứ đồ 2) Chúa Giê-xu đã báo trước cho các sứ đồ của Ngài…

“Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác, để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con.” (Giăng 14:16-18)

Đức Thánh Linh không phải là một sự mơ hồ, một hình ảnh mờ nhạt và xa tít trên thinh không hay là một đấng phi ngôi vị. Đức Thánh Linh là một ngôi vị ngang bằng và cũng giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài được nhắc đến như là ngôi vị thứ ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất– Đấng Tạo Hóa toàn cõi vũ trụ. Chúa Giê-xu đã phán với các sứ đồ của Ngài…

“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” (Mathiơ 28:18-20)

Đức Chúa Trời là Cha, Con, và Đức Thánh Linh. Và tất cả các thuộc tính có ở nơi Cha, và nơi Con thì cũng có ở nơi Đức Thánh Linh. Khi một người được tái sinh bởi việc tin cậy và tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu là Chúa, làm Chủ cuộc đời mình (Giăng 1:12-13; Giăng 3:3-21), Đức Chúa Trời ngự trong con người đó qua Đức Thánh Linh (1Côrinhtô 3:16). Đức Thánh Linh có sự hiểu biết sâu nhiệm (1Côrinhtô 2:11), Ngài có cảm xúc (Rôma 15:30) và ý muốn (1Côrinhtô 12:11).

Một trong những vai trò chính của Đức Thánh Linh là Ngài làm chứng về Chúa Giê-xu Christ (Giăng 15:26, 16:14). Ngài phán bên trong tấm lòng người ta lẽ thật về Chúa Giê-xu Christ. Đức Thánh Linh cũng hành động trong các giáo sư Cơ Đốc khi họ dạy dỗ lời Đức Chúa Trời , hay rao giảng Phúc Âm (1Côrinhtô 2:9-14). Ngài bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời và lẽ thật của Đức Chúa Trời cho Cơ Đốc Nhân. Chúa Giê-xu đã từng phán với các môn đệ về điều này…

"Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền cho các con." (Giăng 14:26)

"Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến." (Giăng 16:13)

Đức Thánh Linh được ban cho để sống bên trong những người tin nơi Chúa Giê-xu, để sản sinh ra những phẩm chất của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của những người tin Chúa. Trong cách nào đó, chúng ta không thể nào tự mình làm được điều gì đó, Đức Thánh Linh sẽ xây dựng trong cuộc sống của chúng ta tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải nương cậy nơi Ngài để sản sinh những phẩm chất này trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, các Cơ Đốc Nhân được bảo hãy bước đi trong Đức Thánh Linh (Galati 5:25) và hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh (Êphêsô 5:8). Và Đức Thánh Linh ủy thác cho các Cơ Đốc Nhân các bổn phận để thi hành chức vụ để đẩy mạnh sự tăng trưởng tâm linh giữa vòng các Cơ Đốc Nhân (Rôma 12; 1 Côrinhtô 12; Êphêsô 4)

Đức Thánh Linh cũng hành động trên những người chưa phải là Cơ Đốc Nhân (người chưa nhận biết Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu). Ngài lên án bên trong tấm lòng con người về lẽ thật của Đức Chúa Trời liên quan đến cách họ từng phạm tội với Ngài như thế nào – rằng họ cần sự tha thứ của Ngài ra sao; rằng sự xưng công bình bởi Chúa Giê-xu – Ngài đã chết thay cho con người, vì tội lỗi con người; rằng sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời cho thế gian tội lỗi và những ai không nhận biết Ngài (Giăng 16:8-11). Đức Thánh Linh đập mạnh bên trong tấm lòng và tâm trí chúng ta, cảnh báo chúng ta phải ăn năn, hối cải và quay trở lại với Đức Chúa Trời để nhận được sự tha thứ và một cuộc đời mới.

 Tôi có một câu hỏi…
 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:  

TOP