Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
THÍCH:  
CHIA SẺ:  

Ai

Tiếp theo bài Cái Gì Đó.

Có một Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Cái gì đó đã luôn tồn tại. Cái gì đó không có ban đầu. Nếu Cái Gì Đó có bất kỳ nhu cầu gì, Cái Gì Đó có thể thỏa mãn những nhu cầu đó cho Chính mình. Cái gì đó không cần bất kỳ điều gì khác để tồn tại. Bất kỳ điều gì được tạo ra đều không vĩnh cửu. Do vậy, Cái Gì Đó Vĩnh Cửu không thể tạo ra Cái Gì Đó Vĩnh Cửu khác. Cái gì đó sẽ luôn lớn hơn bất kỳ điều gì khác tồn tại.

Bây giờ, liệu Cái Gì Đó Vĩnh Cửu này có thể ở số nhiều không? Có thể. Chẳng hạn nguyên thủy có năm Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Nếu đúng là như vậy, tuy nhiên, năm cái đó sẽ chính xác như nhau về thời gian và sức mạnh. Tất cả đều không phải được tạo ra, tất cả đều vĩnh cửu, tất cả đều có thể làm bất kỳ điều gì có thể làm. Điều này, một lần nữa, lại cho chúng ta thấy rằng chất lượng, không phải số lượng, mới thực sự là vấn đề.

Vậy, chúng ta biết gì về (những) Cái Gì Đó Vĩnh Cửu? Cái gì đó không chỉ có một mình. Vì Cái Gì Đó Khác tồn tại. Bạn chẳng hạn. Bây giờ bạn phải tự hỏi, bạn có phải là Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, hay một trong những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu? Nếu đúng vậy, thì bạn không có ban đầu, không có nhu cầu nào mà bạn không thể đáp ứng cho bản thân, và bất kỳ điều gì có thể làm bạn cũng có thể làm. Bạn có là người như vậy không? Nếu không, thì bạn thật là Cái Gì Đó Khác, không phải là (hoặc một trong những) Cái Gì Đó Vĩnh Cửu.

Hãy trở lại với căn phòng rộng, tối đen như mực và trống rỗng của chúng ta. Nhưng bây giờ giả sử rằng trong phòng có một phân tử hyđrô và một phân tử nitơ. Vì mục đích suy luận, hãy giả sử rằng đó là những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Chúng đã luôn tồn tại. Bất kỳ điều gì có thể làm, Chúng có thể làm.

Vậy nên, Chúng quyết định làm ra Cái Gì Đó Khác, vì Chúng là những cái duy nhất tồn tại trong phòng. Nhưng đợi đã, liệu hyđrô và nitơ có thể quyết định điều gì không? Chà, để chúng là những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, Chúng PHẢI có khả năng làm quyết định.

Hãy nghĩ về điều đó. Cái Gì Đó Vĩnh Cửu phải chọn thay đổi sự việc. Cái Gì Đó Vĩnh Cửu là vĩnh cửu. Cái Gì Đó Vĩnh Cửu đã luôn tồn tại độc lập khỏi cái khác. Quan trọng hơn, chỉ mình Cái Gì Đó Vĩnh Cửu đã luôn tồn tại. Điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là không sự kiện nào có thể xảy ra mà không có sự cho phép của Cái Gì Đó Vĩnh Cửu.

Cái Gì Đó Vĩnh Cửu là tất cả cái gì có, chấm hết. Do đó, cái duy nhất trong sự tồn tại có thể thay đổi tình trạng đơn độc của Cái Gì Đó Vĩnh Cửu là Bản thân Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Không thể có thế lực bên ngoài Cái Gì Đó Vĩnh Cửu bởi vì Cái Gì Đó Vĩnh Cửu là tất cả cái gì có.

Do đó, nếu một phân tử hyđrô và một phân tử oxy là những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, không thế lực bên ngoài nào có thể chỉ đạo Chúng. Chúng là tất cả cái gì có. Chúng là thế lực duy nhất có.

Vì chỉ có một thế lực tồn tại, nên chỉ Chúng mới có thể thay đổi tình trạng đơn độc của Chúng. Không có gì tồn tại có thể tùy tiện, cách ngẫu nhiên, ảnh hưởng Chúng để làm ra Cái Gì Đó Khác.

Cái Gì Đó Khác không thể được ngẫu nhiên tạo nên. Tại sao? Bởi vì, để điều đó xảy ra, “ngẫu nhiên” phải chế ngự các phân tử hyđrô và nitrô. Nhưng Chúng là tất cả những cái gì có. Bất kỳ điều gì có thể làm, Chúng có thể làm. “Ngẫu Nhiên” là Cái Gì Đó Khác. Cái Gì Đó Khác không thể chế ngự Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Thực tế là, tại giai đoạn này, Ngẫu Nhiên thậm chí chưa tồn tại.

Nếu Ngẫu Nhiên là cái gì đó ngoài Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, thì nó không tồn tại trừ trường hợp được làm ra bởi Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Nhưng thậm chí nếu Ngẫu Nhiên đã được làm ra bởi Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, Ngẫu Nhiên, vì nó là Cái Gì Đó Khác, sẽ luôn thấp hơn Cái Gì Đó Vĩnh Cửu.

Như vậy, nếu Cái Gì Đó Khác được làm ra, thì đó là bởi sức mạnh và Ý MUỐN của Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Cái Gì Đó Vĩnh Cửu có thể được làm ra bởi Ngẫu Nhiên chỉ khi Ngẫu nhiên được làm ra trước Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Nhưng bản thân Ngẫu Nhiên không thể được làm ra bởi ngẫu nhiên. Nó sẽ phải được tạo ra bởi ý muốn của Cái Gì Đó Vĩnh Cửu.

Điều này nói cho chúng ta điều gì về các phân tử hyđrô và nitơ? Đó là Chúng không thuần túy là (những) Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, Chúng là những cá nhân vĩnh cửu. Chúng (Họ) có ý muốn. Tức là, Họ phải có khả năng lựa chọn. Vì vậy, Họ là những cá nhân (thân vị - personal).

Một lần nữa, tại sao Cái Gì Đó Vĩnh Cửu phải có khả năng lựa chọn? Hãy nghĩ lại căn phòng trống chỉ có các phân tử hyđrô và nitơ trong đó. Chúng là những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu. Chỉ có chúng tồn tại trong phòng, và đã như vậy một cách vĩnh cửu.

Chúng tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau. Để sống sót, Chúng không cần cái khác. Do đó, nếu Chúng làm ra Cái Gì Đó Khác, thì đó không phải bởi vì tính cần thiết (như trong bản năng sống sót mà chúng ta thấy ở động vật). Còn nữa, nếu Chúng làm ra Cái Gì Đó Khác, đó sẽ không phải là Ngẫu Nhiên – trừ phi trước hết Chúng làm ra Ngẫu Nhiên. Ngẫu Nhiên là một lực, mà những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu (hai phân tử ấy) là lực duy nhất tồn tại.

Hơn nữa, các phân tử không thể là những chiếc máy thuần túy. Những chiếc máy được xây dựng và lập trình bởi một loại ngoại lực nào đó. Nhưng các phân tử (những Cái Gì Đó Vĩnh Cửu) là lực duy nhất tồn tại. Không thế lực nào tồn tại ngoài Chúng.

Do đó, nếu Chúng làm ra Cái Gì Đó Khác bên trong phòng, lý do cho việc làm ra này phải ở bên trong Chúng, vì không có thế lực nào khác tồn tại. Không có gì khác tồn tại bên trong phòng trừ Chúng.

Chúng không bị buộc phải làm ra Cái Gì Đó Khác bởi bản năng, ngẫu nhiên, tính cần thiết, hoặc ý muốn của ai khác. Chúng không bị ai khác kiểm soát. Bất kỳ điều gì Chúng làm là làm vì những lý do bên trong Chính Chúng.

Lý do ấy chỉ có thể là ý muốn của Chúng. Chúng phải chọn làm ra Cái Gì Đó Khác, nếu không không có gì khác sẽ tồn tại. Chỉ có chúng sẽ ở lại trong phòng mãi mãi, trừ phi Chúng quyết định làm ra Cái Gì Đó Khác. Để làm ra Cái Gì Đó Khác, Chúng phải có nhiều hơn là sức mạnh. Chúng phải – tại một thời điểm nào đó khác so với tất cả các thời điểm trước mà Chúng từng tồn tại đơn độc – quyết định sử dụng quyền năng của Chúng để làm ra Cái Gì Đó Khác.

Nếu chúng không có ý muốn (giống như quả bóng ten-nít mà chúng ta nói tới trong một bài học trước), thì quyền năng của Chúng sẽ không bao giờ được sử dụng để làm ra Cái Gì Đó Khác. Quyền năng của chúng sẽ chỉ sử dụng để giúp cho sự tồn tại của chính chúng. Và sự đơn độc của chúng sẽ còn lại mãi mãi.

Cái Gì Đó Vĩnh Cửu đã tồn tại một mình một cách vĩnh cửu. Phải có một lý do, vì thế, bên trong Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, để điều đó thay đổi. Nếu Cái Gì Đó Khác tồn tại, nó tồn tại bởi vì Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, bởi vì Cái Gì Đó Vĩnh Cửu đã chọn chấm dứt sự đơn độc của mình.

Nếu lý do cho Cái Gì Đó Khác không phải bên trong Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, thì Cái Gì Đó Khác sẽ không bao giờ tồn tại. Vì Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, tại một điểm nào đó, là tất cả những gì đã tồn tại.

Nhưng chúng ta biết rằng Cái Gì Đó Khác có tồn tại. Do vậy, Cái Gì Đó Vĩnh Cửu phải có khả năng quyết định sử dụng quyền lực của Mình. Cái Gì Đó Vĩnh Cửu phải có khả năng chọn tạo ra Cái Gì Đó Khác bên ngoài chính Mình. Vì có một ý chí1, nên Cái Gì Đó Vĩnh Cửu là một cá nhân (thân vị - personal). Điều đó có nghĩa là Cái Gì Đó Vĩnh Cửu thật ra là Ai Đó Vĩnh Cửu.

Ai Đó Vĩnh Cửu này không bị kiểm soát bởi bản năng tồn tại, vì Đấng ấy không có nhu cầu và thể ngưng tồn tại bằng bất cứ cách nào. Ngoài ra, Ai Đó Vĩnh Cửu không tạo dựng bằng sự Ngẫu Nhiên, trừ phi trước hết Đấng ấy tạo ra sự Ngẫu Nhiên. Ngẫu Nhiên là một lực phải được tạo ra bởi Cái Gì Đó Vĩnh Cửu, nếu không nó không tồn tại. Cuối cùng, Ai Đó Vĩnh Cửu không phải là một cái máy. Không có ai khác, ngoài chính Đấng ấy, buộc Đấng ấy hoặc lập trình cho Đấng ấy làm bất cứ điều gì.

Để tiếp tục bài này, xem Ai 2.

 Tôi có một câu hỏi…
 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời

(1) "Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. (Kinh thánh, Khải huyền 4:11)

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:  

TOP