×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Sự hiện hữu

Ai 2

Tiếp theo bài Ai.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Đây là phần cuối của loạt bài bắt đầu từ Đã Từng Chẳng Có Gì Tồn Tại Sao?, tiếp theo là bài Diều Gì Đó, và sau đó là bài Ai. Những điểm chính trong các bài viết đó như sau:

(1) Không Có Gì chưa bao giờ từng tồn tại. Nếu nó tồn tại, giờ đây vẫn Hoàn Toàn Chẳng có gì. Nhưng Điều Gì Đó Khác có tồn tại. Ví dụ như bạn, chẳng hạn!

(2) Vì Tuyệt Đối Không Có Gì chưa bao giờ tồn tại, đã luôn có lúc khi có một Điều Gì Đó tồn tại. Chúng ta có thể gọi điều gì đó này là Điều Gì Đó Vĩnh Cửu. Điều Gì Đó Vĩnh Cửu không có đầu tiên và cuối cùng, không có những nhu cầu mà Bản thân Điều Gì Đó Vĩnh Cửu không thể đáp ứng, có khả năng làm bất cứ điều gì có thể làm, và sẽ luôn mạnh hơn bất cứ điều gì mà Điều Gì Đó Vĩnh Cửu tạo ra.

(3) Điều Gì Đó Vĩnh Cửu không phải là một cái máy, bị kiểm soát hoặc lập trình bởi một thế lực bên ngoài Chính Điều Gì Đó Vĩnh Cửu. Và Điều gì đó Vĩnh cửu sẽ không làm ra cái khác vì nhu cầu, vì Điều Gì Đó Vĩnh Cửu không có những nhu cầu. Do đó, nếu Điều Gì Đó Vĩnh Cửu tạo ra Điều Gì Đó Khác, Điều Gì Đó Vĩnh Cửu phải quyết định làm như thế. Điều đó có nghĩa là Điều Gì Đó Vĩnh Cửu có ý muốn; vì vậy, Điều Gì Đó Vĩnh Cửu mang tính cá nhân (thân vị - personal). Do đó, Điều Gì Đó Vĩnh Cửu thật ra phải là Đấng (hoặc những Đấng) Nào Đó Vĩnh Cửu.

Tiếp tục, chúng ta có thể nhận thấy điều gì về Đấng Nào Đó Vĩnh Cửu, ngoài những gì đã nói? (Tại đây cần phải chuyển từ sử dụng “Điều Gì Đó” sang “Ngài”1 bởi vì Điều Gì Đó Vĩnh Cửu là Ai Đó Vĩnh Cửu.)

Vì Ai Đó Vĩnh Cửu không có những nhu cầu mà Ngài không thể tự mình đáp ứng, Ngài có thể tồn tại không cần bất kỳ môi trường nào, vì Ngài đã tồn tại khi chưa có gì khác ngoài Ngài. Bất kỳ môi trường nào đều sẽ ngoài Ngài, và do đó sẽ cần phải được tạo ra. Nhưng Ngài là tất cả những gì có.

Như vậy có lẽ Ai Đó Vĩnh Cửu có tính siêu việt. Nghĩa là, Ngài có thể tồn tại ngoài thời gian và không gian, vì Ngài không bị rằng buộc bởi bất kỳ điều gì. Ngài tồn tại vĩnh cửu, do vậy ngoài thời gian. Và Ngài tồn tại ngoài không gian mà không cần một môi trường nào cả.

Có thể Ai Đó Vĩnh Cửu siêu việt ngoài thời gian và không gian là điều mà chúng ta gọi là vô hình. Chỉ có Chỉ có điều gì đó bắt đầu từ không gian là có thể nhìn thấy. Nếu cái gì đó ngoài không gian, làm sao có thể nhìn thấy nó? Cũng vậy, Ai Đó Vĩnh Cửu có lẽ vô hình và có thể tồn tại không cần bất kỳ một thân thể hoặc hình dạng nào.

Hãy cùng thảo luận, hãy giả sử rằng Ai Đó Vĩnh Cửu quyết định tạo nên Điều Gì Đó Khác – hoặc đúng hơn, Một Ai Đó Khác. Ai Đó Vĩnh Cửu chọn tạo ra Ai Đó Khác giống Ngài ở một số khía cạnh nào đó. Giống Ngài, Ai Đó Khác sẽ có sự ý thức về bản thân, một khía cạnh cần thiết của việc có ý chí. Như vậy Ai Đó Khác là một Cá Nhân (Self) và có ý chí.

Chúng ta có thể xác định điều gì về Ai Đó Khác? Liệu Ai Đó Khác này có ngoài thời gian? Không, Ai Đó Khác sẽ không từng tồn tại vĩnh cửu. Ai Đó Khác sẽ có ban đầu và do vậy bị rằng buộc bởi thời gian.

Nhớ lại rằng bất kỳ điều gì mà Ai Đó Vĩnh Cửu tạo ra sẽ ở vị trí thấp hơn trong mối quan hệ với thời gian và không gian. Không có cách nào tránh khỏi điều đó. Do vậy, thậm chí nếu Ai Đó Khác tồn tại mãi mãi trong tương lai, Ai Đó Khác vẫn có một sự bắt đầu trong thời gian. Thật ra, thời gian của Ai Đó Khác sẽ rơi vào trong khung thời gian [vô hạn] của Ai Đó Vĩnh Cửu.

Thế còn không gian thì sao? Liệu Ai Đó Khác có bị rằng buộc bởi không gian? Có. Chỉ có Ai Đó Vĩnh Cửu có thể tồn tại mà không có bất kỳ một dạng môi trường nào. Ai Đó Khác sẽ cần một môi trường để tồn tại trong đó, nhưng loại nào? Hãy nghĩ về không gian như về thời gian. Ai Đó Khác tồn tại trong khung thời gian của Ai Đó Vĩnh Cửu. Trong cách tương tự, Ai Đó Khác sẽ tồn tại trong “khung không gian” của Ai Đó Vĩnh Cửu.

Ai Đó Vĩnh Cửu vượt ngoài không gian. Do đó, cũng như Ngài ở mọi lúc trong thời gian, Ngài có thể ở mọi nơi trong không gian. Do đó, khi Ai Đó Khác được tạo ra, Ai Đó Khác sẽ tồn tại trong thời gian và không gian của Ai Đó Vĩnh Cửu.

Như vậy giờ đây chúng ta có Ai Đó Vĩnh Cửu và Ai Đó Khác, nhưng có một vấn đề. Ai Đó Khác không thể thấy Ai Đó Vĩnh Cửu, vì Ai Đó Vĩnh Cửu vượt quá không gian. Ngài không là một phần của không gian.

Như vậy Ai Đó Khác không thể phát hiện ra Ai Đó Vĩnh Cửu. Vậy Ai Đó Vĩnh Cửu phải làm gì nếu Ngài muốn được phát hiện bởi Ai Đó Khác? Ngài phải “phi siêu việt” (untranscend). Một hình thức phi siêu việt nào đó là điều cần thiết. Liệu điều đó có thể?

Hãy nhớ, Ai Đó Vĩnh Cửu đều có thể làm được mọi thứ. Ngài có thể làm cho Ai Đó Khác có thể phát hiện ra Ngài là “phi siêu việt.” Bằng cách nào?

Chúng ta phát hiện sự hiện diện của những vật khác trong thế giới của chúng ta qua thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Nếu Ai Đó Vĩnh Cửu cho Ai Đó Khác khả năng nhìn hoặc nghe chẳng hạn, thì Ai Đó Vĩnh Cửu có thể (1) hiện ra trong một hình dạng hữu hình, (2) Nói với Ai Đó Khác, hoặc (3) làm đồng thời cả hai. Những điều này có thể là những cách phi siêu việt để Ai Đó Khác có thể phát hiện ra Ai Đó Vĩnh Cửu.

Hãy nhớ, Ai Đó Khác được tạo ra. Do đó, Ai Đó Khác bị rằng buộc bởi thời gian và không gian. Dù cấu tạo (bản chất) là gì, Ai Đó Khác cũng sẽ được phát hiện trong thời gian và không gian. Do vậy, tất cả Ai Đó Vĩnh Cửu phải làm là khoác lấy bất kỳ hình dạng nào mà Ngài đã cho Ai Đó Khác. Đó là một cách để nhận thấy Ngài.

Nhưng ở đây có một câu hỏi: Nếu Ai Đó Vĩnh Cửu phi siêu việt để được phát hiện, có phải đó là toàn bộ Ai Đó Vĩnh Cửu không? Không! Sẽ có nhiều hơn từ Ngài mà Ngài chưa làm. Mặc dù Ngài có thể tiết lộ nhiều về Bản thân, toàn bộ Ngài – tức là, Chính Ngài trong sự siêu việt của mình – mà không ai khác ngoài Ai Đó Khác hiểu đầy đủ về Ngài.

Thật thú vị, viễn tượng mô tả trên đây chính xác là điều chúng ta thấy trong Kinh thánh. Chúng ta giống như Ai Đó Khác. Chúng ta bị rằng buộc bởi thời gian và không gian. Do đó Đức Chúa Trời là Ai Đó Vĩnh Cửu. Và Ngài đã phi siêu việt trong thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để biết thêm, hãy xem dưới đây….

1. Đức Chúa Trời là Ai Đó Vĩnh Cửu. Ngài đã luôn tồn tại và sẽ tiếp tục như vậy.

Trước khi núi non chưa sinh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. (Thi thiên 90:2)

Con không biết sao?Con chưa nghe sao?Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời,Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất,Chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức;Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. (Ê-sai 40:28)

CHÚA, Vua của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Chuộc, CHÚA Vạn Quân phán thế này: “Ta là đầu tiên, và cuối cùng; Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác. (Ê-sai 44:6)

Nhưng CHÚA thật sự là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. (Giê-rê-mi 10:10)

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. (Giăng 8:58)

Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-bê-rơ 13:8)

Chúa là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga. (Khải Huyền 1:8)

Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. (Khải Huyền 22:13)

2. Đức Chúa Trời vô hình.

Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết. (Giăng 1:18)

Đức Chúa Trời là Thần, (Giăng 4:24)

Nguyền xin sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! (1 Ti-mô-thê 1:17)

Là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men. (1 Ti-mô-thê 6:15-16)

3. Đức Chúa Trời có thể ở khắp mọi nơi, tuy nhiên Ngài vẫn khác biệt chúng ta

Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.. (Thi thiên 139:7)

Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa tể của trời và đất; Ngài không ngự trong các đền miếu do tay người làm ra, Cũng không cần tay người phục dịch như thể Ngài cần điều gì; Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Từ một người, Ngài dựng lên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp mặt địa cầu, định thời gian hiện hữu và biên giới cho họ cư trú, Để tìm kiếm Đức Chúa Trời, may ra có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. (Công Vụ 17:24-27)

4. Bất kỳ điều gì có thể làm, đều có thể làm bởi Đức Chúa Trời.

Có điều gì quá khó cho CHÚA không? (Sáng Thế Ký 18:14)

Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. (Thi thiên 115:3)

Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu, Ta tuyên bố từ thời cổ đại những việc chưa xảy ra. Ta phán: Mục đích của Ta sẽ đứng vững, Ta sẽ làm tất cả những gì Ta đẹp ý. (Ê-sai 46:10)

Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-Thi-Ơ 19:26)

Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. (Lu-ca 1:37)

5. Đức Chúa Trời có thể “phi siêu việt.” Ngài có thể bày tỏ Chính Ngài bằng cách nhận lấy hình dạng con người.

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, ... (Giăng 1:1, 1:14)

Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; - vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; (1 Giăng 1:1-2)

Ấy chính Ngài [Cứu Thế Giê-xu] là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. (Cô-lô-se 1:15-16)

Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. (Hê-bê-rơ 1:3)

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (Phi-líp 2:5-8)

6. Khi Đức Chúa Trời phi siêu việt, đó chưa phải là toàn bộ từ Ngài, tuy nhiên đó vẫn là Ngài.

bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. (Giăng 14:28)

Ta với Cha là một. (Giăng 10:30)

Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. (Giăng 14:9)


Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời này không? Nếu muốn, hãy khám phá bằng cách nào...

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

(1) Trong tiếng Anh: He or She – Ngài (giống đực hoặc giống cái – giống đực được chọn dùng nhưng ở đây giới tính không được bàn tới.)


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More